Regulamin Półmaraton Koło

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Koła w Polsce.

II. Organizator

 1. Fundacja Jeszcze Więcej Sportu.
 2. Miasto Koło
 3. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów znajdować się będzie w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole .
 2. Biuro Zawodów czynne będzie 29 kwietnia w sobotę od 16:00 do 19:00 oraz 30 kwietnia w niedzielę od 6:00 do 8:00.

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 30 kwietnia 2023 r. w Kole.
 2. Start i meta: godzina 9:00 w Parku 600-lecia w Kole.

V. Trasa

 1. Długość trasy: 21,097 km.
 2. Trasa obejmuje 10,55 km oraz powrót
 3. Trasa posiada atest PZLA.
 4. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi
 5. Trasa Półmaratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 12:00.

VI. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym w punkcie VI.1, zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu lub dojechać do mety mikrobusem
  z napisem „Koniec Półmaratonu”.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym Regulaminie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny.

VII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Każdy uczestnik otrzyma informację o czasie brutto i netto.
 2. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 3. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów umieszczonych na numerach startowych
 4. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 5. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie to start, punkt nawrotowy w połowie półmaratonu oraz meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.

IX. Punkty odżywiania, sanitarne i medyczne

 1. Będą cztery punkty nawadniania, będą się znajdowały na trasie biegu, na 5,10,5,16 kilometrze trasy oraz na mecie.
 2. Nie zaleca się biegaczom picia oraz jedzenia na trasie biegu, poza punktami wyznaczonymi przez Organizatora.
 3. Organizator zapewni opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

X. Uczestnictwo

 1. W Półmaratonie prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 r. ukończą 18 lat.
 2. W Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym i/lub chipem, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
 5. Numer startowy musi być przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.
 6. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.
 7. Zapisując się na Półmaraton zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się
  z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów, w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole, wyłącznie w dniach:
  29.04.2023r. (sobota) w godzinach 16:00 – 19:00,
  30.04.2023r. (niedziela) w godzinach 06:00 – 08:00.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie okazania dokumentu tożsamości.
 3. Jeżeli zawodnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać dowód (ksero/skan) osobie która odbierze pakiet za niego.
 4. W dniu Półmaratonu, tj. 30 kwietnia 2023r., Biuro Zawodów będzie czynne jedynie w godzinach od 6:00 do 8:00 poza tymi godzinami odbiór pakietów startowych nie będzie możliwy.
 5. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem. Również pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie.
 6. Pakiet startowy zawierać będzie:
  • gifty w zależności od pozyskanych sponsorów,
  • kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, 4 agrafki,
  • worek/torbę,
  • materiały reklamowe sponsorów.

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.
 3. Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w półmaratonie w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
 4. Klasyfikacje dodatkowe.

XIII. Zgłoszenia/opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.polmaratonkolo.pl albo osobiście w Biurze Zawodów o ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń
 2. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 27 kwietnia 2023r. lub po osiągnięciu limitu opłaconych zgłoszeń.
 3. W dniach 29 i 30 kwietnia 2023r. (jeżeli nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Biurze Półmaratonu w godzinach jego otwarcia, tzn. w sobotę od 12.00 do 19.00. oraz w niedzielę od 06:00 do 8:00
 4. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 999 osób.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 6. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  • 1 – 100 zapisana i opłacona osoba – opłata 69 zł,
  • 101 – 200 zapisana i opłacona osoba. – opłata 89 zł,
  • 201 – 300 zapisana i opłacona osoba – opłata 109 zł,
  • 301 – 999 zapisana i opłacona osoba – opłata 129 zł.
 7. Tylko w przypadku odwołania imprezy opłata startowa podlega zwrotowi.
 8. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 9. Prawo bezpłatnego startu w Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do dnia 25 marca 2023 r. oraz dostępności miejsc, mają:
  • zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów konkursów, w których nagrodą było zwolnienie z opłaty startowej,
  • oficjalni pacemakerzy,
  • ambasadorzy,
  • goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora.
 10. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który jest zapisany, ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2023r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika w panelu zapisów. Koszt przepisania pakietu to 10zł. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.
 11. Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

XIV. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów.
 2. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów.
 3. Pula wysokości nagród w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zostaną ustalone w terminie późniejszym.
 4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują biegaczom według kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 5. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin otrzymują medal.

XVII. Depozyty, szatnie, prysznice

 1. Depozyty znajdować się będą w pobliżu mety Półmaratonu.
 2. Zawodnicy mogą oddać swoje rzeczy do depozytu w godzinach od 6:15 do 8:30. Cały bagaż oddawany przez zawodnika do depozytu musi mieścić się w jednym oznaczonym naklejką z numerem zawodnika worku / torbie.
 3. W pozostawianym w depozycie bagażu nie mogą znajdować się przedmioty szklane i inne, które mogą uleć łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów.
 5. Wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie 30.04.2023r. za okazaniem numeru startowego do godz. 14.00.
 6. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 7. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XVIII. Wyniki

 1. Oficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie www.polmaratonkolo.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, kraj, płeć) zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: www.polmaratonkolo.pl o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych, w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników półmaratonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w półmaratonie.
 2. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w Półmaratonie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Półmaratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce Półmaratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 5. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Półmaratonie oraz protesty dotyczące wyników Półmaratonu można składać e-mailem na adres Organizatora: www.polmaratonkolo.pl w terminie 3 dni od daty zakończenia Półmaratonu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Półmaratonu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Półmaratonu jest zabroniona.
 8. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu półmaratonu w przypadku:
  • zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia,
 9. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.

Organizatorzy Półmaratonu