Regulamin Biegów Dzieci

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania wśród dzieci jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Koła w Polsce.

II. Organizator

 1. Fundacja Jeszcze Więcej Sportu, NIP 6662125844, REGON 387581050
 2. Miasto Koło
 3. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole
 4. Hubert Król Trener Tiathlonu, NIP 6662005459, REGON: 362963927

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów znajdować się będzie przy Stadionie Miejskim w Kole.
 2. Biuro Zawodów czynne będzie 27 kwietnia w sobotę od 16:00 do 19:00 oraz 28 kwietnia w niedzielę od 8:30 do 10:00.

IV. Termin i miejsce

 1. Biegi odbędą się 28 kwietnia 2024 r. w Kole.
 2. Starty w Parku 600-lecia w Kole.
 3. Meta w Parku 600-lecia w Kole.
 4. Biegi dzieci startują o godzinie 9:30 i każda kolejna kategoria co 10 minut zgodnie z harmonogramem, który jest na stronie internetowej.

V. Trasa i dystanse

 1. Długość trasy: w zależności od rocznika od 200m do 1km.
 2. Dystans 200m kategoria D1 (do 4 lat) oraz D2 (5-6 lat)
 3. Dystans 400m kategoria D3 (7–8 lat)
 4. Dystans 600m kategoria D4 (9-10 lat)
 5. Dystans 1km kategoria D5 (11-12 lat) oraz kategoria D6 (13-15 lat)
 6. Trasa obejmuje bieg do pachołka, który będzie w połowie trasy oraz powrót.

VI. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja wiekowa odbędzie się na podstawie czasów rzeczywistych (od przekroczenia linii startu). 
 2. Pomiar czasu dokonywany będzie przez sędziów zawodów.

IX. Świadczenia organizatora

 1. Organizator zapewnia start w zawodach, oraz obsługę trasy.
 2. Organizator zapewnia pomiar czasu.
 3. Organizator zapewnia numer startowy.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i mecie biegu.
 5. Organizator zapewnia dostęp do toalet.
 6. Organizator zapewnia obsługę sędziowską.
 7. Organizator zapewnia medale.

X. Uczestnictwo

 1. W biegu prawo startu mają dzieci do 15 roku życia. 
 2. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
 4. Numer startowy musi być przymocowany z przodu za pomocą agrafek. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.
 5. W przypadku umieszczenia numeru startowego w innym miejscu, bądź jego zasłonięcia, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.
 6. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 7. Rodzic zapisując na bieg swoje dziecko automatycznie oświadcza, że zapoznał się
  z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie przy Stadionie Miejskim w Kole, wyłącznie w dniach:
  27.04.2024r. (sobota) w godzinach 16:00 – 19:00,
  28.04.2024r. (niedziela) w godzinach 08:30 – 10:00.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów w obecności rodziców lub opiekunów prawnych z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia dziecka (w kategoriach, w których wyłaniani są zwycięzcy tj. D3, D4, D5, D6).
 3. W dniu imprezy, tj. 28 kwietnia 2024r., Biuro Zawodów będzie czynne jedynie w godzinach od 8:30 do 10:00 poza tymi godzinami odbiór pakietów startowych nie będzie możliwy.
 4. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem. Również pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie.
 5. Pakiet startowy zawierać będzie:
  • numerem startowy, 4 agrafki,

XII. Klasyfikacje wiekowe

 1. D1 (chłopcy i dziewczyny 0-4 lata)
 2. D2 (chłopcy i dziewczyny 5-6 lat)
 3. D3 (chłopcy i dziewczyny 7-8 lat)
 4. D4 (chłopcy i dziewczyny 9-10 lat)
 5. D5 (chłopcy i dziewczyny 11-12 lat)
 6. D6 (chłopcy i dziewczyny 13-15 lat)

XIII. Zgłoszenia/opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.polmaratonkolo.pl.
 2. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 3. Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.
 4. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).
 5. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 24 kwietnia 2024r. o północy. Nie ma możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w zawodach w dniu zawodów.
 6. W trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
 7. Limit opłaconych zgłoszeń w każdej kategorii wynosi 100 osób.
 8. Organizator ustala opłatę startową w kwocie 20zł. 
 9. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 10. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 11. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 12. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 13. Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 15. Tylko w przypadku odwołania imprezy opłata startowa podlega zwrotowi.
 16. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.

XIV. Nagrody

 1. W kategoriach wiekowych: D1 oraz D2 – nie będą wyłaniani zwycięzcy, wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal.
 2. W kategoriach wiekowych D3, D4, D5 oraz D6 zostaną przyznane statuetki za miejsca 1-3 – osobno dla chłopców i dziewcząt.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą bieg otrzymają medal.

XVII. Depozyty, szatnie, prysznice

 1. Depozyty znajdować się będą w pobliżu mety biegu.
 2. Zawodnicy mogą oddać swoje rzeczy do depozytu w godzinach od 9:00 do 10:00. Cały bagaż oddawany przez zawodnika do depozytu musi mieścić się w jednym oznaczonym naklejką z numerem zawodnika worku / torbie i nie może być cięższy niż 5kg.
 3. W pozostawionym w depozycie bagażu nie mogą znajdować się przedmioty szklane i inne, które mogą ulec łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów.
 5. Wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie 28.04.2024 r. za okazaniem numeru startowego do godz. 10:30.
 6. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 7. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XVIII. Wyniki

 1. Oficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie www.polmaratonkolo.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, płeć) zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: www.polmaratonkolo.pl.

XX. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do triathlonu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.
 8. Administratorem danych osobowych jest firma Hubert Król Trener Tiathlonu, NIP 6662005459, REGON: 362963927, mail: hubert@trenertriathlonu.pl.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii rodziców / opiekunów.
 3. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica / opiekuna i wyłącznie rodzic / opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy rodzice / opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic / Opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, wyrażając zgodę na start swojego podopiecznego w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub Rodzic / Opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 5. Organizator zaleca Rodzicom / Opiekunom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich Uczestników mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 6. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 7. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w biegu oraz protesty dotyczące wyników można składać e-mailem na adres Organizatora: www.polmaratonkolo.pl w terminie 3 dni od daty zakończenia biegu.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona mailowo najpóźniej 7 dni od daty zakończenia półmaratonu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 10. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów biegu jest zabroniona.
 11. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu biegu w przypadku:
  • zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia,
 12. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.

Organizatorzy